Կառավարում

Դպրոցի կառավարման մարմիններն են`

1) հիմնադիրը.

ՀՀ կառավարություն

2) տարածքային կառավարման մարմինը՝ մարզպետը (այսուհետ՝ լիազորված մարմին)

Մարզպետ

3) կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝  խորհուրդը.

Խորհուրդ

4) գործադիր մարմինը՝  դպրոցի տնօրենը:

Տնօրեն